• Le Châtelain
  • Le Châtelain
  • Le Châtelain
  • Le Châtelain

Bel me terug

Vul uw e-mailadres in om regelmatig onze nieuwsbrief te ontvangen

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden

Klik hier om deze voorwaarden als PDF te downloaden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap
Le Châtelain B.V.
gevestigd aan de Newtonweg 28A
te 6101 WX Echt.

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de be-sloten vennootschap Le Châtelain B.V. hierna te noemen: Le Châtelain, en opdrachtgever/afnemer waarop Le Châtelain deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voor-waarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Le Châtelain, voor de uitvoering waarvan door Le Châtelain derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Le Châtelain.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de opdrachtgever/afnemer wor-den uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeelte-lijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Le Châtelain en de opdrachtgever/afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien Le Châtelain niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Le Châtelain in enigerlei mate het recht zou verlie-zen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Le Châtelain zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Le Châtelain kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever/af-nemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van over-heidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aan-bieding opgenomen aanbod dan is Le Châtelain daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Le Châtelain anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Le Châtelain niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

1. Hoewel naar eer en beste geweten onze adviezen en goederen worden verstrekt, aanvaardt Le Châte-lain geen aansprakelijkheid voor eventuele schade,ontstaan door of bij, dan wel ten gevolge van ge-bruik van het product door de opdrachtgever/afnemer .

2. Le Châtelain aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in gegevens, enz. welke ons door of namens de opdrachtgever/afnemers zijn verstrekt, om daar gebruik van te maken bij de uitvoering van de met ons gesloten overeenkomst.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Le Châtelain is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst ter-stond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- de opdrachtgever/afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst Le Châtelain ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever/afnemer diens verplichtingen niet zal nakomen;

- de opdrachtgever/afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uit-blijft of onvoldoende is;

- door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever/afnemer niet langer van Le Châtelain kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condi-ties zal nakomen, acht Le Châtelain zich gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Le Châtelain kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever/afnemer toerekenbaar is, is Le Châtelain gerechtigd tot ver-goeding van de schade, daaronder mede begrepen door haar te maken kosten, daardoor direct oftewel indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Le Châtelain op de opdrachtgever/ afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Le Châtelain de nakoming van de verplichtingen opschort, blijven de aanspraken volgend uit de wet en overeenkomst behouden.

4. Indien Le Châtelain tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot ver-goeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan noch schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever/afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Le Châtelain, zal Le Châtelain in overleg met de opdrachtgever/afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever/afnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Le Châtelain extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever/afnemer in rekening gebracht. De opdrachtgever/afnemer is gehouden deze kosten bin-nen de daarvoor door Le Châtelain genoemde termijn te voldoen, tenzij Le Châtelain anders aangeeft.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtge-ver/afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever/afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Le Châtelain vrij om de overeen-komst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Le Châtelain op de opdrachtgever/afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de opdrachtgever/afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleverings-kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever/afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

1. Gevallen van bijv. stakingen binnen bedrijf of transportmiddelen, dan wel bij leveranciers van boven-genoemde, in en uitvoerverboden of beperkingen, brand, oorlog, natuurram-pen, onlusten of bepalin-gen opgelegd door de overheid, alsmede beslaglegging van welke aard dan ook, dienen te worden aan-gemerkt als overmacht. Le Châtelain is in zulke gevallen gerechtigd leveranties gedeeltelijk of in zijn geheel te annuleren.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Le Châtelain aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Le Châtelain aangege-ven. Le Châtelain is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de opdrachtgever/afnemer in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de op-drachtgever/afnemer van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever/afnemer is alsdan rente verschul-digd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschul-digd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtge-ver/afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Le Châtelain heeft het recht de door opdrachtgever/afnemer gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te laten strekken op de kosten, vervolgens in mindering te brengen van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.

4. Le Châtelain kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever/afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Le Châte-lain kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. De opdrachtgever/afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Le Châtelain verschuldigde.

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7. Indien de opdrachtgever/afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn ver-plichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor reke-ning van de opdrachtgever/afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van het-geen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, (momenteel de berekeningsme-thode volgens Rapport Voorwerk II). Indien Le Châtelain echter hogere kosten ter incasso heeft ge-maakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de op-drachtgever/afnemer worden verhaald. De opdrachtgever/afnemer is over de verschuldigde incasso-kosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Le Châtelain in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Le Châtelain totdat de opdrachtgever/afnemer alle verplichtingen uit de met Le Châtelain gesloten over-eenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Le Châtelain geleverde zaken, welke ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdracht-gever/afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De opdrachtgever/afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Le Châtelain veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daar-op willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever/afnemer verplicht om Le Châtelain daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De opdrachtgever/afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te ver-zekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Le Châtelain ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Le Châtelain gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig ver-bindt de opdrachtgever/afnemer zich er jegens Le Châtelain bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval Le Châtelain haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever/afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke - en niet herroepelijk - toestemming aan Le Châtelain of eventuele door Le Châtelain aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Le Châtelain zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

1. De door Le Châtelain te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 7 dagen na levering.

2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever/afnemer en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Le Châtelain, de opdrachtgever/afnemer of derden aan de zaak wijzigin-gen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden beves-tigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever/afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe in-dien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Le Châtelain geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitslui-tend, extreme regenval of temperaturen) etc.

3. De opdrachtgever/afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het mo-ment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamhe-den zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever/afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen een week na ontdek-king schriftelijk aan Le Châtelain te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Le Châtelain in staat is adequaat te reageren. De op-drachtgever/afnemer dient Le Châtelain in de gelegenheid te stellen de klacht te (laten) onderzoeken.

4. Indien de opdrachtgever/afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De op-drachtgever/afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.

5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever/afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Le Châte-lain de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retourne-ring redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de op-drachtgever/afnemer, ter keuze van Le Châtelain, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever/afnemer voldoen. In geval van vervan-ging is de opdrachtgever/afnemer gehouden om de vervangen zaak aan Le Châtelain te retourneren en de eigendom daarover aan Le Châtelain te verschaffen, tenzij Le Châtelain anders aangeeft.

7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaron-der begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Le Châtelain daardoor gevallen, integraal voor re-kening van de opdrachtgever/afnemer.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Le Châtelain aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in de-ze bepaling is geregeld.

2. Le Châtelain is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Le Châtelain is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever/afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige ge-gevens.

3. Indien Le Châtelain aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Le Châtelain beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Le Châtelain is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Le Châtelain is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Le Châtelain aan de

overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Le Châtelain toegerekend kunnen

worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtge-

ver/afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als be-doeld in deze algemene voorwaarden.

6. Le Châtelain is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, ge-derfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wij-ten is aan opzet of grove schuld van Le Châtelain of zijn ondergeschikten.

Artikel 10 Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Le Châtelain en de door Le Châtelain bij de uitvoering van een overeenkomst be-trokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op fei-ten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beant-woorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren na verloop van twee jaar nadat de opdrachtge-ver/afnemer Le Châtelain van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11 Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever/afnemer over op het moment waarop zaken in de macht van de opdrachtgever/afnemer worden gebracht.

Artikel 12 Vrijwaring

1. De opdrachtgever/afnemer vrijwaart Le Châtelain voor eventuele aanspraken van derden, die in ver-band met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Le Châtelain toerekenbaar is.

2. Indien Le Châtelain uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever /afnemer gehouden Le Châtelain zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever/afnemer in gebreke blijven met het nemen van adequate maatregelen, dan is Le Châtelain, zonder ingebrekestelling, ge-rechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Le Châtelain en derden daar-door ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever/afnemer.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Le Châtelain partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toe-passing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt ge-geven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijk-heid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Bij een geschil zullen partijen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen welke tussen Le Châtelain B.V. en de opdrachtgever/afnemer m.b.t. de voorwaarden en/of aangegane overeenkomst zullen of kunnen komen, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter te Roermond. Le Châtelain B.V. behoudt zich echter uitdrukkelijk voor om in geval de procedure terzake aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de woonplaats van de opdrachtgever/afnemer.

Artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Le Châtelain.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Namens de besloten vennootschap Le Châtelain B.V.

Echt, februari 2009